അടയ്ക്കുക

സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് (കടുത്തുരുത്തി, അതിരമ്പുഴ, കോതനല്ലൂർ, കാണക്കാരി, പെരുമ്പായിക്കാട്, കുറിച്ചി)

സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് (കടുത്തുരുത്തി, അതിരമ്പുഴ, കോതനല്ലൂർ, കാണക്കാരി, പെരുമ്പായിക്കാട്, കുറിച്ചി)
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് (കടുത്തുരുത്തി, അതിരമ്പുഴ, കോതനല്ലൂർ, കാണക്കാരി, പെരുമ്പായിക്കാട്, കുറിച്ചി)

സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് (കടുത്തുരുത്തി, അതിരമ്പുഴ, കോതനല്ലൂർ, കാണക്കാരി, പെരുമ്പായിക്കാട്, കുറിച്ചി)

22/08/2019 30/09/2019 കാണുക (2 MB) SIA-Final Report-Ithithanam ROB (Kurichy Village) (2 MB) SIA-Final Report-Manjoor ROB (Kothanalloor Village) (2 MB) SIA-FI~4 (3 MB)