അടയ്ക്കുക

19(1) മാക്കേകടവ് – നേരേകടവ് പാലം അപ്പ്രോച് റോഡ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൻറെ ഡിക്ലറേഷൻ

19(1) മാക്കേകടവ് – നേരേകടവ് പാലം അപ്പ്രോച് റോഡ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൻറെ ഡിക്ലറേഷൻ
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
19(1) മാക്കേകടവ് – നേരേകടവ് പാലം അപ്പ്രോച് റോഡ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൻറെ ഡിക്ലറേഷൻ

19(1) മാക്കേകടവ് – നേരേകടവ് പാലം അപ്പ്രോച് റോഡ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൻറെ ഡിക്ലറേഷൻ

07/07/2021 31/08/2021 കാണുക (205 KB)