അടയ്ക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ഏറ്റുമാനൂർ- എറണാകുളം അപകട വളവുകൾ- വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച നടപടികൾ- സംബന്ധിച്ച്

ഏറ്റുമാനൂർ- എറണാകുളം അപകട വളവുകൾ- വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച നടപടികൾ- സംബന്ധിച്ച്

10/03/2023 30/04/2023 കാണുക (372 KB) Expert Committee Report (6 MB)
മൂലേപ്ലാവ് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിര്‍മ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്- സംബന്ധിച്ച്

മൂലേപ്ലാവ് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിര്‍മ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് – സംബന്ധിച്ച്

08/03/2023 30/04/2023 കാണുക (3 MB)
കരിമ്പുകയം കുടിവെള്ള പദ്ധതി-സമയ വിപുലീകരണം- സംബന്ധിച്ച്

കരിമ്പുകയം കുടിവെള്ള പദ്ധതി-സമയ വിപുലീകരണം- സംബന്ധിച്ച്

07/03/2023 30/04/2023 കാണുക (142 KB)
ഇടക്കുന്നം മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റോഡ് വികസനം-സമയ വിപുലീകരണം- സംബന്ധിച്ച്

ഇടക്കുന്നം മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റോഡ് വികസനം-സമയ വിപുലീകരണം- സംബന്ധിച്ച്

06/03/2023 30/04/2023 കാണുക (119 KB)
ലളിതാംബിക അന്തർജനം സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം-ഫോം 2- സംബന്ധിച്ച്

ലളിതാംബിക അന്തർജനം സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം-ഫോം 2- സംബന്ധിച്ച്

01/03/2023 30/04/2023 കാണുക (346 KB)
19 (1) പ്രഖ്യാപനം-ഏറ്റുമാനൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- സംബന്ധിച്ച്

19 (1) പ്രഖ്യാപനം-ഏറ്റുമാനൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- സംബന്ധിച്ച്

15/02/2023 31/03/2023 കാണുക (151 KB)
19 (1) പ്രഖ്യാപനം-ലളിതാംബിക അന്തർജനം സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം- സംബന്ധിച്ച്

19 (1) പ്രഖ്യാപനം-ലളിതാംബിക അന്തർജനം സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം- സംബന്ധിച്ച്

14/02/2023 31/03/2023 കാണുക (194 KB)
മൂലേപ്ലാവ് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ്- 4(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത്- സംബന്ധിച്ച്

മൂലേപ്ലാവ് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ്- 4(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത്- സംബന്ധിച്ച്

09/02/2023 31/03/2023 കാണുക (139 KB)
ഏറ്റുമാനൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിനുള്ള 19(1) പ്രഖ്യാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്.

ഏറ്റുമാനൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിനുള്ള 19(1) പ്രഖ്യാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്.

01/02/2023 31/03/2023 കാണുക (128 KB)
ജില്ല പരിസ്ഥിതി പ്ലാൻ കോട്ടയം

ജില്ല പരിസ്ഥിതി പ്ലാൻ കോട്ടയം

06/10/2021 31/10/2023 കാണുക (1 MB)
ശേഖരം