അടയ്ക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
വാലയില്‍ കടവ് പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുളള വിദഗ്ദ സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട്

വാലയില്‍ കടവ് പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുളള വിദഗ്ദ സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട്

06/06/2024 31/07/2024 കാണുക (2 MB)
നീർപ്പാറ- തലയോലപ്പറമ്പ് – തട്ടാവേലി റോഡ്- 4(1) വിജ്ഞാപനം- സംബന്ധിച്ച്

നീർപ്പാറ- തലയോലപ്പറമ്പ് – തട്ടാവേലി റോഡ്- 4(1) വിജ്ഞാപനം- സംബന്ധിച്ച്

21/05/2024 30/06/2024 കാണുക (271 KB)
കരിക്കത്തറ പാലം 6(1) അറിയിപ്പ് സംബന്ധിച്ച്

കരിക്കത്തറ പാലം 6(1) അറിയിപ്പ് സംബന്ധിച്ച്

04/05/2024 30/06/2024 കാണുക (144 KB)
കുറുപ്പന്തുറ ആർ ഓ ബി നിര്‍മ്മാണത്തിനുളള സ്ഥലമെടുപ്പ് പദ്ധതിയുടെ അവാര്‍ഡ് പാസാക്കുന്നതിനുളള സമയ പരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുളള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്

കുറുപ്പന്തുറ ആർ ഓ ബി നിര്‍മ്മാണത്തിനുളള സ്ഥലമെടുപ്പ് പദ്ധതിയുടെ അവാര്‍ഡ് പാസാക്കുന്നതിനുളള സമയ പരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുളള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്

03/05/2024 30/06/2024 കാണുക (77 KB)
ശബരിമല ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് എയർപോർട്ട് – 11(1) അറിയിപ്പ് സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് എയർപോർട്ട് – 11(1) അറിയിപ്പ് സംബന്ധിച്ച്

03/05/2024 30/06/2024 കാണുക (375 KB)
ശേഖരം