അടയ്ക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
കരിക്കത്തറ പാലം – 11(1) പ്രഖ്യാപനം
കരിക്കത്തറ പാലം - 11(1) പ്രഖ്യാപനം
28/02/2024 31/03/2024 കാണുക (640 KB)
ചങ്ങനാശ്ശേരി മേൽപ്പാലം – 19(1) പ്രഖ്യാപനം
ചങ്ങനാശ്ശേരി മേൽപ്പാലം - 19(1) പ്രഖ്യാപനം
28/02/2024 31/03/2024 കാണുക (373 KB)
ചങ്ങനാശേരി ഫ്‌ളൈഓവർ -ആർആർ പാക്കേജ്
ചങ്ങനാശേരി ഫ്‌ളൈഓവർ -ആർആർ പാക്കേജ്
22/02/2024 31/03/2024 കാണുക (86 KB)
സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം -ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – 82 മൈൽ എം സി റോഡ് മുതൽ അഞ്ചാം മൈൽ സി ഡബ്യു റോഡ് വരെ നവീകണം – സംബന്ധിച്ച്

സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം -ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – 82 മൈൽ എം സി റോഡ് മുതൽ അഞ്ചാം മൈൽ സി ഡബ്യു റോഡ് വരെ നവീകണം – സംബന്ധിച്ച്

22/02/2024 31/03/2024 കാണുക (6 MB)
താലൂക്ക് വികസനസമിതി മിനിറ്റ് 03-02-24

താലൂക്ക് വികസനസമിതി മിനിറ്റ് 03-02-24

19/02/2024 31/03/2024 കാണുക (104 KB)
ഈരാറ്റുപേട്ട ജുഡീഷ്യല്‍ ഓഫീസേഴ്സ് ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ് – കരട് എസ് ഐ എ റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഈരാറ്റുപേട്ട ജുഡീഷ്യല്‍ ഓഫീസേഴ്സ് ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ് – കരട് എസ് ഐ എ റിപ്പോര്‍ട്ട്

19/02/2024 31/03/2024 കാണുക (426 KB)
അ‍‍ഞ്ചുവിളക്ക് – പണ്ടകശാല റോഡിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് – കരട് എസ് ഐ എ റിപ്പോര്‍ട്ട്

അ‍‍ഞ്ചുവിളക്ക് – പണ്ടകശാല റോഡിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് – കരട് എസ് ഐ എ റിപ്പോര്‍ട്ട്

17/02/2024 31/03/2024 കാണുക (1 MB)
പാലാ റിവര്‍ വ്യൂ റോഡ് റീച്ച് II  സ്ഥലമെടുപ്പ്- സാമൂഹിക ആഘാത പഠനത്തിൻറെ കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട്

പാലാ റിവര്‍ വ്യൂ റോഡ് റീച്ച് II  സ്ഥലമെടുപ്പ്- സാമൂഹിക ആഘാത പഠനത്തിൻറെ കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട്

12/02/2024 31/03/2024 കാണുക (402 KB)
ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫ്‌ളൈഓവർ – ആർആർ പാക്കേജ്

ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫ്‌ളൈഓവർ – ആർആർ പാക്കേജ്

09/02/2024 31/03/2024 കാണുക (95 KB)
ഏറ്റുമാനൂർ വെച്ചൂർ റോഡ് വികസനം-4(1) വിജ്ഞാപനം- സംബന്ധിച്ച്

ഏറ്റുമാനൂർ വെച്ചൂർ റോഡ് വികസനം-4(1) വിജ്ഞാപനം- സംബന്ധിച്ച്

03/02/2024 31/03/2024 കാണുക (245 KB)
ശേഖരം