അടയ്ക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
കുറുപ്പുംതറ ആർ.ഓ. ബി അനുബന്ധ വിജ്ഞാപനം

കുറുപ്പുംതറ ആർ.ഓ.ബി അനുബന്ധ വിജ്ഞാപനം

06/08/2022 30/09/2022 കാണുക (111 KB)
അതിരമ്പുഴ ടൌണ്‍ വികസനത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിനായി അപാര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം

അതിരമ്പുഴ ടൌണ്‍ വികസനത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിനായി അപാര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം

04/08/2022 30/09/2022 കാണുക (769 KB)
ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫ്ലൈ ഓവര്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിനായി 11 (1) ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം

ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫ്ലൈ ഓവര്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിനായി 11 (1) ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം

04/08/2022 30/09/2022 കാണുക (307 KB)
ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജനം സ്മാരകനിലയം നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിനായി 19 (1) വിജ്ഞാപനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം

ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജനം സ്മാരകനിലയം നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിനായി 19 (1) വിജ്ഞാപനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം

04/08/2022 30/09/2022 കാണുക (108 KB)
ഏറ്റുമാനൂർ – എറണാകുളം റോഡ് അപകടകരമായ വളവുകൾ നിവർത്തുന്നതിനു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച്

ഏറ്റുമാനൂർ – എറണാകുളം റോഡ് അപകടകരമായ വളവുകൾ നിവർത്തുന്നതിനു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച്

30/07/2022 31/08/2022 കാണുക (1 MB)
കോതനല്ലൂർ ആർ.ഒ.ബി -4 (1 ) ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ

കോതനല്ലൂർ ആർ.ഒ.ബി -4 (1 ) ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ

26/07/2022 31/08/2022 കാണുക (64 KB) document(109) (122 KB)
കുറുപ്പന്തുറ ROB നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- വകുപ്പ് 19(1) പ്രകാരമുളള പ്രഖ്യാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്

കുറുപ്പന്തുറ ROB നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- വകുപ്പ് 19(1) പ്രകാരമുളള പ്രഖ്യാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്

15/07/2022 31/08/2022 കാണുക (153 KB)
അക്ഷയ സംരംഭക തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് – ഫൈനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

അക്ഷയ സംരംഭക തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് – ഫൈനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

12/07/2022 31/08/2022 കാണുക (4 MB)
അക്കരപ്പാടം പാലം അപ്രോച്ച് നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ചുളള അനുബന്ധ വിജ്ഞാപനം

അക്കരപ്പാടം പാലം അപ്രോച്ച് നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ചുളള അനുബന്ധ വിജ്ഞാപനം

12/07/2022 31/08/2022 കാണുക (101 KB)
കുടിവെള്ള പദ്ധതി

കുടിവെള്ള പദ്ധതി

04/07/2022 31/08/2022 കാണുക (2 MB)
ശേഖരം