അടയ്ക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റോഡ് വികസനം സമയപരിധി കൂട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റോഡ് വികസനം സമയപരിധി കൂട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

29/09/2023 31/10/2023 കാണുക (82 KB)
മൂലേപ്ലാവ് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ്- സംബന്ധിച്ച്

മൂലേപ്ലാവ് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ്- സംബന്ധിച്ച്

23/09/2023 31/10/2023 കാണുക (2 MB)
കാട്ടിക്കുന്ന് തുരുത്തേല്‍പാലം നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- വിഗദ്ദ സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട്- സംബന്ധിച്ച്

കാട്ടിക്കുന്ന് തുരുത്തേല്‍പാലം നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- വിഗദ്ദ സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട്- സംബന്ധിച്ച്

18/09/2023 31/10/2023 കാണുക (806 KB)
കടപ്ലാമറ്റം ടെക്നിക്കല്‍ സ്കൂളിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- പ്രഖ്യാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുളള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുളള ഉത്തരവ്

കടപ്ലാമറ്റം ടെക്നിക്കല്‍ സ്കൂളിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- പ്രഖ്യാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുളള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുളള ഉത്തരവ്

12/09/2023 31/10/2023 കാണുക (83 KB)
മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റോഡ് വികസനം-11(1) അനുബന്ധ അറിയിപ്പ്- സംബന്ധിച്ച്
മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റോഡ് വികസനം-11(1) അനുബന്ധ അറിയിപ്പ്-സംബന്ധിച്ച് 
01/09/2023 31/10/2023 കാണുക (270 KB)
കടുത്തുരുത്തി ROB നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- സാമൂഹിക ആഘാത പഠനത്തിന്‍െറ അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട്

കടുത്തുരുത്തി ROB നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- സാമൂഹിക ആഘാത പഠനത്തിന്‍െറ അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട്

26/08/2023 30/09/2023 കാണുക (9 MB)
ശബരിമല ഗ്രീൻഫീൽഡ് എയർപോർട്ട് പദ്ധതിയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല ഗ്രീൻഫീൽഡ് എയർപോർട്ട് പദ്ധതിയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്

23/08/2023 30/09/2023 കാണുക (8 MB)
കുറുപ്പുന്തറ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- അവാര്‍ഡ് പാസാക്കുന്നതിനുളള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച്കൊണ്ടുളള ഉത്തരവ്

കുറുപ്പുന്തറ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- അവാര്‍ഡ് പാസാക്കുന്നതിനുളള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച്കൊണ്ടുളള ഉത്തരവ്

19/08/2023 30/09/2023 കാണുക (82 KB)
മാര്‍മല ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ സ്ഥലമെടുപ്പിനായുളള പ്രഖ്യാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുളള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുളള ഉത്തരവ്- സംബന്ധിച്ച്

മാര്‍മല ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ സ്ഥലമെടുപ്പിനായുളള പ്രഖ്യാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുളള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുളള ഉത്തരവ്- സംബന്ധിച്ച്

19/08/2023 30/09/2023 കാണുക (88 KB)
കാരിക്കാത്തറ പാലത്തിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള എസ്ഐഎ പഠനത്തിൻറെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്

കാരിക്കാത്തറ പാലത്തിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള എസ്ഐഎ പഠനത്തിൻറെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്

19/08/2023 30/09/2023 കാണുക (795 KB)
ശേഖരം