അടയ്ക്കുക

കോറ്റ്പ

കോറ്റ്പ
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
കോറ്റ്പ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ജനുവരി 2018

കോറ്റ്പ നടപ്പിലാക്കൽ അവലോകനം – ഡി.ഡി.സി. മീറ്റിംഗ് ജനുവരി 2018(കോട്ടയം )

01/01/2018 31/12/2019 കാണുക (489 KB)
കോറ്റ്പ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ഡിസംബർ 2017

കോറ്റ്പ നടപ്പിലാക്കൽ അവലോകനം – ഡി.ഡി.സി. മീറ്റിംഗ് ഡിസംബർ 2017(കോട്ടയം )

01/12/2017 30/06/2018 കാണുക (532 KB)
കോറ്റ്പ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ നവംബർ 2017

കോറ്റ്പ നടപ്പിലാക്കൽ അവലോകനം – ഡി.ഡി.സി. മീറ്റിംഗ് നവംബർ 2017(കോട്ടയം)

01/11/2017 30/06/2018 കാണുക (507 KB)
കോറ്റ്പ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ഒക്ടോബർ 2017

കോറ്റ്പ നടപ്പിലാക്കൽ അവലോകനം – ഡി.ഡി.സി. മീറ്റിംഗ് ഒക്ടോബർ 2017(കോട്ടയം )

01/10/2017 31/12/2017 കാണുക (526 KB)
കോറ്റ്പ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ സെപ്റ്റംബർ 2017

കോറ്റ്പ നടപ്പിലാക്കൽ അവലോകനം – ഡി.ഡി.സി. മീറ്റിംഗ് സെപ്റ്റംബർ 2017(കോട്ടയം)

01/08/2017 30/09/2017 കാണുക (526 KB)