അടയ്ക്കുക

പ്രകൃതിദത്തമായ

rice
അരി

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 17/12/2019

ഒറിസ സറ്റിവ (ഏഷ്യൻ റൈസ്) അല്ലെങ്കിൽ ഒറിസ ഗ്ലബെറിമ (ആഫ്രിക്കൻ അരി) എന്ന പുല്ല് ഇനമാണ് അരി. ഒരു ധാന്യമെന്ന നിലയിൽ, ലോകത്തിലെ മനുഷ്യ ജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു…

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ