അടയ്ക്കുക

വ്യവസായം

rubber
റബ്ബർ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 17/12/2019

റബ്ബർ മരത്തിൽ നിന്നും ലാറ്റക്സ് രൂപത്തിലാണ് റബ്ബർ വിളവെടുക്കുന്നത്. “ടാപ്പിംഗ്” എന്ന പ്രക്രിയയിൽ മരത്തിൻറെ പുറംതൊലി പൊട്ടിച്ച് പാത്രങ്ങളിലേക്ക് റബ്ബർ പാൽ ശേഖരിക്കുന്നു.ശീതീകരിച്ച റബ്ബർ പാൽ ശേഖരിച്ച്…

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ