അടയ്ക്കുക

സിവിൽ സപ്ലൈസ്

ഉപഭോക്തൃ പരാതി പരിഹാര ഫോറം

ഉപഭോക്തൃ പരാതി പരിഹാരം ഫോറം, കളക്ടറേറ്റ് പി ഓ, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : cdrfktm[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04812565118
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://civilsupplieskerala.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: പൊതു വിതരണം
Pincode: 686002

ജില്ലാ പൊതുവിതരണ കാര്യാലയം

ജില്ലാ പൊതുവിതരണ കാര്യാലയം, കളക്ടറേറ്റ് പി ഓ, കോട്ടയം 686002

ഇ-മെയില്‍ : dsoktm1[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04812560371
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://civilsupplieskerala.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: പൊതു വിതരണം
Pincode: 686002

താലൂക്ക് പൊതുവിതരണ കാര്യാലയം

താലൂക്ക് പൊതുവിതരണ കാര്യാലയം, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, വൈക്കം

ഇ-മെയില്‍ : vaikomtso[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04829231269
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://civilsupplieskerala.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: പൊതു വിതരണം
Pincode: 686141

താലൂക്ക് പൊതുവിതരണ കാര്യാലയം

താലൂക്ക് പൊതുവിതരണ കാര്യാലയം, റവന്യൂ ടവർ, ചങ്ങനാശ്ശേരി

ഇ-മെയില്‍ : tsochry[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04812421660
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://civilsupplieskerala.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: പൊതു വിതരണം
Pincode: 686101

താലൂക്ക് പൊതുവിതരണ കാര്യാലയം

താലൂക്ക് പൊതുവിതരണ കാര്യാലയം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, പാലാ

ഇ-മെയില്‍ : tsomncl[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04822212439
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://civilsupplieskerala.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: പൊതു വിതരണം
Pincode: 686575

താലൂക്ക് പൊതുവിതരണ കാര്യാലയം

താലൂക്ക് പൊതുവിതരണ കാര്യാലയം, മാവേലി ടവർ, എംസി റോഡ്, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : tsoktm[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04812560494
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://civilsupplieskerala.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: Supply Office
Pincode: 686001

താലൂക്ക് പൊതുവിതരണ കാര്യാലയം

താലൂക്ക് പൊതുവിതരണ കാര്യാലയം, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

ഇ-മെയില്‍ : tsokjply[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04828202543
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://civilsupplieskerala.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: Supply Office
Pincode: 686507