അടയ്ക്കുക

എം ജി ഡി എം ആശുപത്രി

എം ജി ഡി എം ആശുപത്രി, കങ്ങഴ


ഫോണ്‍ : 2494244
വിഭാഗം / തരം: സ്വകാര്യ ആശുപത്രി
Pincode: 686541