അടയ്ക്കുക

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ കൂടല്ലൂർ

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, കൂടല്ലൂർ


ഫോണ്‍ : 04822-254110
വിഭാഗം / തരം: സി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686572