അടയ്ക്കുക

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ അറുനൂറ്റിമംഗലം

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, അറുനൂറ്റിമംഗലം


ഫോണ്‍ : 04829-252376
വിഭാഗം / തരം: സി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686604