അടയ്ക്കുക

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ തലയോലപ്പറമ്പ്

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, തലയോലപ്പറമ്പ്


ഫോണ്‍ : 04829-237403
വിഭാഗം / തരം: സി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686605