അടയ്ക്കുക

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ കറുകച്ചാൽ

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, കറുകച്ചാൽ


ഫോണ്‍ : 0481-2485241
വിഭാഗം / തരം: സി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686540