അടയ്ക്കുക

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ മുണ്ടക്കയം

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, മുണ്ടക്കയം


ഫോണ്‍ : 04828-272572
വിഭാഗം / തരം: സി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686513