അടയ്ക്കുക

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ തോട്ടക്കാട്

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, തോട്ടക്കാട്


ഫോണ്‍ : 0481-2462370
വിഭാഗം / തരം: സി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686539