അടയ്ക്കുക

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഉള്ളനാട്‌

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, ഉള്ളനാട്‌


ഫോണ്‍ : 04822-247343
വിഭാഗം / തരം: സി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686651