അടയ്ക്കുക

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഇടയാഴം

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, ഇടയാഴം


ഫോണ്‍ : 04829-276068
വിഭാഗം / തരം: സി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686144