അടയ്ക്കുക

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഇടയിരിക്കിപുഴ

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, ഇടയിരിക്കിപുഴ


ഫോണ്‍ : 0481-2494332
വിഭാഗം / തരം: സി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686541