അടയ്ക്കുക

കാരിത്താസ് ഹോസ്പിറ്റൽ

കാരിത്താസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, തെള്ളകം, കോട്ടയം


ഫോണ്‍ : 2790025
വിഭാഗം / തരം: സ്വകാര്യ ആശുപത്രി
Pincode: 686630