അടയ്ക്കുക

കിംസ് ആശുപത്രി

കിംസ് ആശുപത്രി, തൂത്തൂട്ടി ജംഗ്ഷൻ, കുടമാളൂർ, കോട്ടയം


ഫോണ്‍ : 0481294000
വിഭാഗം / തരം: സ്വകാര്യ ആശുപത്രി
Pincode: 686017