അടയ്ക്കുക

ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്

ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് , ഗാന്ധിനഗർ, കോട്ടയം 686008


ഫോണ്‍ : 0481-2731050
വെബ്സൈറ്റ് : http://www.kottayammedicalcollege.org
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686008