അടയ്ക്കുക

താലൂക്ക് ആശുപത്രി

താലൂക്ക് ആശുപത്രി, പാമ്പാടി


ഫോണ്‍ : 0481-2507866
വിഭാഗം / തരം: താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാട്ടേഴ്‌സ് / താലൂക്ക് ആശുപത്രി
Pincode: 686521