അടയ്ക്കുക

തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന താവളം (തിരുവനന്തപുരം ജില്ല)

തിരുവനതപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന താവളം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല


ഫോണ്‍ : 04712702600
വെബ്സൈറ്റ് : https://www.aai.aero/en/node/2654
വിഭാഗം / തരം: വ്യോമമാർഗ്ഗം
Pincode: 695004

ദിശ