അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കൂരോപ്പട

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കൂരോപ്പട


ഫോണ്‍ : 04821-2701435
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686502