അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം മറവന്തരുത്ത്

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, മറവന്തരുത്ത്


ഫോണ്‍ : 04829-236756
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686608