അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഉദയനാപുരം

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ഉദയനാപുരം


ഫോണ്‍ : 04829-225213
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686146