അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം വാഴൂർ

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, വാഴൂർ


ഫോണ്‍ : 0481-2454888
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686504