അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം വെള്ളാവൂർ

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, വെള്ളാവൂർ


ഫോണ്‍ : 0481-2496789
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686541