അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം നെടുങ്കുന്നം

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, നെടുങ്കുന്നം


ഫോണ്‍ : 0481-2417534
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686542