അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ജി വി രാജാ പൂഞ്ഞാർ

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ജി വി രാജാ പൂഞ്ഞാർ


ഫോണ്‍ : 04822-273638
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686581