അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം മീനടം

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, മീനടം


ഫോണ്‍ : 0481-2556648
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686516