അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം തലപ്പലം

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, തലപ്പലം


ഫോണ്‍ : 04822-239345
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686579