അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം തീക്കോയ്‌

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, തീക്കോയ്‌


ഫോണ്‍ : 04822-281502
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686580