അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കാളകെട്ടി

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കാളകെട്ടി


ഫോണ്‍ : 04828-236616
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686508