അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം വിഴിക്കിത്തോട്

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, വിഴിക്കിത്തോട്


ഫോണ്‍ : 04828-231159
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686518