അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം പാറത്തോട്

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പാറത്തോട്


ഫോണ്‍ : 04828-270773
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 685604