അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം പറത്താനം

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പറത്താനം


ഫോണ്‍ : 04828-287020
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686512