അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഓണംത്തുരുത്തു

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ഓണംത്തുരുത്തു


ഫോണ്‍ : 0481-2712511
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686562