അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം വെളിയന്നൂർ

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, വെളിയന്നൂർ


ഫോണ്‍ : 04822-245716
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686634