അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കാട്ടാമ്പാക്ക്

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കാട്ടാമ്പാക്ക്


ഫോണ്‍ : 04829-265340
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686612