അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം പെരുവ

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പെരുവ


ഫോണ്‍ : 04829-253030
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686610