അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കല്ലറ

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കല്ലറ


ഫോണ്‍ : 04829-269277
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 695608