അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കടുത്തുരുത്തി

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കടുത്തുരുത്തി


ഫോണ്‍ : 04829-288393
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686604