അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം പായിപ്പാട്

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പായിപ്പാട്


ഫോണ്‍ : 0481-2446927
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686537