അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം വാഴപ്പള്ളി

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, വാഴപ്പള്ളി


ഫോണ്‍ : 0481-2726531
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686103