അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം പള്ളിക്കത്തോട്

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പള്ളിക്കത്തോട്


ഫോണ്‍ : 0481-2551750
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686503