അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം പുതുപ്പള്ളി

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പുതുപ്പള്ളി


വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686011