അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം പനച്ചിക്കാട്

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പനച്ചിക്കാട്


ഫോണ്‍ : 0481-2433604
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686533