അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം നാട്ടകം

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, നാട്ടകം


ഫോണ്‍ : 0481-2362299
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686013