അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കടനാട്

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കടനാട്


ഫോണ്‍ : 04822-247747
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 695125