അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം മീനച്ചിൽ

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, മീനച്ചിൽ


ഫോണ്‍ : 04822-238036
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686589